Giảm thuế GTGT 2%: Hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày 28/12/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 110/2023/QH15 về việc tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%. Theo đó, việc giảm thuế GTGT 2% sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024.

Như vậy, từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024, thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% sẽ được giảm xuống còn 8%.

Các nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT 2% bao gồm:

  • Hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội, trừ:
    • Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT;
    • Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 5%;
    • Hàng hóa, dịch vụ được quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Bà Ngô Thị Mai - Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Bảo Nghi Group

Theo Bà Ngô Thị Mai - Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Bảo Nghi Group :"Việc giảm thuế GTGT 2% tiếp tục được áp dụng trong nửa đầu năm 2024 ngoài hỗ trợ doanh nghiệp cắt giảm chi phí còn giúp giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ, kích thích tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế. Từ đó, dòng tiền xoay vòng của doanh nghiệp được đảm bảo để tiếp tục đầu tư vào sản xuất kinh doanh"

Yokids Plaza lên kế hoạch kinh doanh cho năm 2024


 
Việc giảm thuế GTGT 2% là một trong những chính sách quan trọng của Chính phủ nhằm:

Hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí

Thuế GTGT là một trong những loại thuế quan trọng nhất trong hệ thống thuế của Việt Nam, chiếm khoảng 25% tổng thu ngân sách nhà nước.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc giảm thuế GTGT 2% sẽ giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp khoảng 11.000 tỷ đồng. Đây là một nguồn lực quan trọng để doanh nghiệp có thể đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Kích thích tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Việc giảm thuế GTGT 2% sẽ giúp giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ, kích thích tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng